MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NỘI DUNG

* MỤC ĐÍCH
Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả Đại hội, nội dung Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân, qua đó tạo thống nhất cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiên Phước lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời, góp phần cụ thể hoá thực hiện khâu đột phá ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Đoàn.
* NỘI DUNG
- Kết quả Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027.
- Kết quả Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022- 2027.
- Kết quả Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiên Phước lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022- 2027.

ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Đối tượng tham gia
Cán bộ, Đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp Nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trên địa bàn huyện Tiên Phước (trừ thành phần tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo, thư ký cuộc thi và cán bộ, công chức cơ quan Huyện đoàn Tiên Phước).
2. Tài liệu tham khảo:
Các tài liệu tham khảo phụ vụ thi sẽ được đăng tải tại chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp” trên trang thông tin điện tử Huyện đoàn Tiên Phước tại địa chỉ: http://tuoitretienphuoc.vn, bao gồm các tài liệu:
- Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
- Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.
- Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiên Phước lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Thời gian phát động cuộc thi: Ngày 22/03/2023.
2. Thời gian diễn ra cuộc thi: Từ ngày 22/3/2023 đến ngày 31/3/2023.
3. Tổng kết và trao giải cuộc thi: Dự kiến tháng 4/2023 gắn với Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023.