Huyện đoàn Tiên Phước, Hội LHTN Hội đồng đồi, tuổi trẻ huyện Tiên Phước

http://tuoitretienphuoc.vn


ĐẢNG BỘ XÃ TIÊN THỌ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Từ những ngày đầu cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã đề cao vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên, xác định thanh niên là đội quân xung kích của cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. Hiện nay, trong bối cảnh đất nước đang tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm chăm lo xây dựng tổ chức đoàn, hội thanh niên; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhận thức rõ quan điểm trên, trong những năm qua, cùng với việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đảng ủy xã Tiên Thọ luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đảng ủy xã đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình hành động nhằm cụ thể hoá, có những đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo đối với công tác thanh niên; thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương làm công tác thanh niên. Nhờ đó, công tác thanh niên trên địa bàn xã trong những năm qua có những tiến bộ và đạt được kết quả đáng khích lệ. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa… cho thanh niên xã nhà đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy xã đã tổ chức nhiều hoạt động thể hiện sự quan tâm đối với công tác Thanh niên như thông qua các buổi đối thoại, các đợt sinh hoạt chính trị như cuộc vận động “Tuổi trẻ Tiên Thọ thi đua học tập và làm theo lời Bác” đã được Đoàn xã triển khai sâu rộng đến từng chi đoàn.
Qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị của đoàn viên, hội viên, thanh niên; khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng mảnh đất quê hương Tiên Thọ Anh hùng. Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo và định hướng kịp thời các nội dung hoạt động của Đoàn Thanh niên; công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên được tăng cường. Tổ chức đoàn đã coi trọng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; tập trung phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, phát huy tính tích cực, tự giác trong tự bồi dưỡng, tự giáo dục rèn luyện của thanh thiếu niên. Từ các hoạt động phong phú, sôi nổi của tuổi trẻ, đã xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến, nhiều tổ chức đoàn xuất sắc. Các phong trào hành động “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”… đã tạo được dấu ấn tốt đẹp. Công tác giáo dục, giới thiệu, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm. Tổ chức đoàn, hội tiếp tục được củng cố và phát triển, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Kết quả đó là cơ sở, tiền đề quan trọng để công tác đoàn và phong trào thanh niên của xã Tiên Thọ tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới.
Đây là những điều kiện quan trọng, là cơ hội thuận lợi, thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi xã nhà ngày càng phát triển hơn nữa. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đảng bộ xã Tiên Thọ tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu, rèn luyện, phát triển toàn diện về mọi mặt, sống có lý tưởng, hoài bão, ước mơ cao đẹp, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có ý thức trách nhiệm, có ý chí vươn lên để lập thân lập nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước, xứng đáng là lực lượng xung kích đi đầu trên mặt trận kinh tế - xã hội và xứng đáng là chủ nhân tương lai của đát nước.  
Đoàn xã luôn khuyến khích thanh niên rèn luyện, phấn đấu, vươn lên trong học tập, lao động và cuộc sống; nhận thức rõ vị trí, vai trò, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thanh niên với Tổ quốc; tích cực tham gia sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cho chính tương lai của thanh niên. Xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên, Đội thiếu niên, nhi đồng vững mạnh. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, làm tốt vai trò phụ trách Đội thiếu niên, nhi đồng trong tình hình mới. 
Muốn thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu đó, cần phải có những nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ, đó là: Đảng ủy xã cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và tổ chức các buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Đảng, chính quyền với ĐVTN, quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh niên trong thời kỳ mới, làm cho cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Tránh tư tưởng xem nhẹ công tác thanh, thiếu niên. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh, thiếu niên. Căn cứ tình hình thực tiễn, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần có chủ trương, cơ chế phù hợp nhằm đầu tư cho sự phát triển của thanh niên. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ đủ trình độ về mọi mặt bổ sung cho Đảng. Quan tâm đúng mức đối với đội ngũ cán bộ đoàn, hội, nhất là cán bộ cấp chi đoàn, chi hội.
Trong sự nghiệp đổi mới đòi hỏi thanh niên xã Tiên Thọ tiếp tục sáng tạo, vươn lên hơn nữa trong lao động sản xuất, kinh doanh, trong học tập, công tác, sẵn sàng tình nguyện đóng góp sức trẻ của mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là những thanh niên ưu tú của quê hương Tiên Thọ Anh hùng.
 

Tác giả bài viết: Lê Thị Thương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây